ท่าพระสอนขับรถยนต์เรียนขับรถยนต์ที่ไหนดีเรียนขับรถยนต์ที่ไหนดี,สอนขับรถยนต์

ระเบียบการสอนขับรถยนต์ - ระเบียบการเรียนขับรถยนต์

ระเบียบการเรียนการสอน "ท่าพระสอนขับรถยนต์"

ระเบียบการเรียน
ระเบียบการสอน
- เรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 6.30-20.30 น.
- เรียนเป็นรอบ รอบละ 2.5 ชั่วโมง
- วันเวลาเรียนผู้เรียนสามารถกำหนดได้ตามความสะดวก

เวลาเรียน 1 วัน มี 5 รอบ
รอบที่ 1   เวลา 06.00-08.30
รอบที่ 2   เวลา 09.00-11.30

รอบที่ 3   เวลา 12.00-14.30
รอบที่ 4   เวลา 15.00-17.30
รอบที่ 5   เวลา 18.00-20.30
*จองเรียนได้วันละ 1 รอบ*

- กรณีที่ไม่มาเรียนตามวัน และเวลา ที่นัดไว้ โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
- โปรดนำบัตรติดตัวมาด้วยทุกครั้งเพื่อจองเวลาเรียน

- สอนด้วยรถเก๋งติดแอร์ สภาพดี ปลอดภัย
- สอนระบบควบคุมต่างๆ ภายในรถ
- สอนทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติในการฝึก
- สอนเทคนิคการฝึกขับในสนาม และการขับบนถนนใหญ่
- สอนตามหลักสูตร และขั้นตอนการสอน ที่ถูกต้องตามกฏจราจร
- สอนทฤษฎี กฏจราจร ไปพร้อมกับการฝึกขับบนถนนจริง

*ออกถนนจริงตั้งแต่การเรียนในวันแรกและฝึกท่าสอบในสนาม*
*สอนด้วยหลักสูตรเร่งรัด เน้นความปลอดภัยได้ประสบการณ์จริง*

หลักฐานการสอบใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล
ใบอนุญาตขับขี่สากล

- ต้องมีอายุค รบ 18ปีบริบูรณ์
- บัตรประชาชน (ตัวจริง พร้อมสำเนา)
-ใบรับรองแพทย์
- ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ถ้ามี

 

 - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (พร้อมสำเนา)
- ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคาล (พร้อม สำเนา)
- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง พร้อมสำเนา)
-ใบรับรองแพทย์
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 

 

 Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Copyright © 2009 All rights Reserved